مشکلات ارتباطی و یادگیری در کودکان ناشنوا

مطلب زیر، بخشی از مشکلات دانش‌آموزان دارای ناشنوایی را در زمینه رشد حرکتی، برقراری ارتباط و استفاده از زبان گفتاری مورد بررسی قرار می‌دهد.

این مطلب از مقاله «ناشنوایی و مشکلات مضاعف» (شماره 75 نشریه آموزش و پرورش استثنایی) برداشت شده است. مقاله مذکور را خانم مریم باشعور لشکری، کارشناس ارشد کودکان استثنایی ترجمه کرده است....

کلیک

دسته ها : آموزشی
يکشنبه دهم 6 1387
X