به مناسبت هفته جهانی ناشنویان

   

زبان بی کلام (سکوت)

زبانی وجود دارد که از واژه ها فراتر است. اگر کشف رمز این زبان بی کلام را بیاموزی  می توانی جهان را کشف رمز کنی.                               

 

                                                                             پائولو کوئیلو    

 

 فقط یک ساعت ۸۶

 

سکوت و شورش ۸۶

 

اعلامیه ۸۷

 

سایت ناشنوایان در کانادا ۸۷

 
شنبه ششم 7 1387
X