دف نواز ناشنوا دومین جشنواره موسیقی معلولان مهر آوا

میثم رنجبری ناشنوا به عنوان تکنواز دف از بیجار


http://www.aftab-yazd.com/textdetalis.asp?dt=12/4/2008&aftab=8&TextID=71423

http://www.behzisty.ir/News/Show.aspx?id=4804

http://www.idp.ir/find-1.60.662.fa.html

 


دسته ها : فرهنگی و هنری
پنج شنبه بیست و هشتم 9 1387
X