رادیو رسانه عمومی و وسیله ارتباطی ارزانی است و اکثریت معلولان و افراد عادی جامعه از برنامه های آزمونده آن بهره مند میباشند اما این وسیله برای ناشنوایان کاربردی ندارد با توجه به اینکه نقض شنوایی از عوامل مهم در فهم و ادارک برنامه های تلویزیونی میباشد افراد دارای نقص شنوایی به نوبه خود دوست دارند کلام برنامه های تلویزیون را بفهمند در واقع نقش سازنده و تاثیر گذار تلویزیون - سینما در افراد معلول به مراتب بیش از افراد سالم است.

اگر افراد شنوایان سعی کنند که بفهمند ناشنوا بودن یعنی چه؟ آنگاه شاید افراد ناشنوایان سعی کنند که بفهمند شنوا بودن یعنی چه؟
دسته ها : اجتماعی
سه شنبه پانزدهم 5 1387

در زبان شیرین فارسی مثل است که می گویند " آدمی فربه شود از راه گوش" زیرا انسان از طریق شنیدن گفتار دیگران ، مطالب سودمند را فرا می گیرد و از نظر عقلی برهمه دانشها تسلط دارد و اکثر دانستینهای آدمی از طریق این حس شنوایی حاصل می شود با توجه به اینکه نقص شنوایی بر نعمت تکلم نیز صدمهمی زند و قدرت بیان رااز انسان می گیرد. این حس مهم بشری بیشتر آشکار میشود وکمتر کسی از ارزش واقعی آن آگاه است اما ناشنوایان ارزش واقعی شنوایی و تکلم را خبری می دانند. هدف کلی این پژوهش مطالعه رسانه های تصویر ودیداری (برنامه های تلویزیونی همراه با رابط و زیرنویس) و مقایسه باجنبه های تصویری سایر رسانه ها است.

 


دسته ها : اجتماعی
پنج شنبه دهم 5 1387

انسان موجودی اجتماعی است ، برقراری ارتباط یکی از نیازهای اولیه و اساسی او است و این ارتباط کلامی و غیر کلامی است.

ارتباطات الکترونیکی و گسترش آن جامعه کنونی را چنان از جوامع پیش متمایز ساخته است که برخی عصر نو را عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات می خوانند. این زمان نسبت به دوره های قبل، افزایش اطلاعات افراد و تخصصی شدن اطلاعات افراد ، در عرصه های گوناگون علوم و تکنولوژی میباشد.

نکته قابل توجه : معلولان از جمله افراد تازه وارد به حوزه ارتباطات و اطلاعات هستند.

صفت ظاهری و فیزیکی یا روحی و فکری با توجه به توانائیهای خویش از موقعیتهای مناسبی برای دستیابی به دانش و اطلاعات احتیاج به رسانه های دارند.

دریچه های ورود به جهان اطلاعات ، رسانه های همگانی هستند که مهمترین آنها را میتوان رادیو، تلویزیون ، سینما و مطبوعات دانست.

معلولین مانند سایر افراد جامعه باید از امکانات مناسب وبرابرسازی فرصتها و بهره گیری وحتی اداره آنها شریک باشند.

متاسفانه در حالی است که نقش ناشنوایان و نیمه شنوایان در مقایسه با سایر بسیار کمرنگ است همانند بهره مندی ناشنوایان از رسانه های تصویری و غیره هیچ سهمی ندارند.

بطورخلاصه جمع آوری کردم منبع محفوظ
دسته ها : اجتماعی
پنج شنبه دهم 5 1387
کتاب ناشنوا مثل من (تامس اسپردلی)داستان مبارزه یک خانواده برای درهم شکستن سد سکوت  

به همه دوستان عزیز توصیه میکنم حتما کتابش را بخوانید بخصوصا پدرومادر شنوا که فرزند ناشنوا دارند. کتاب بسیار قشنگ و خواندنش واقعا ارزش دارد.

قسمتی ازکتاب...تام و لوئیز،  لین دختر خود تقریبا 4 ساله را مجبور کردند که لبخوانی یاد بگیرد وحرف بزند. تا یکروز تام به لوئیز می گوید می خواستم بدونم که دنیای سکوت چیست؟ و به لین چه می گذرد. از لوئیز خواست که جمله ای را بدون صدا بگوید تا من ببینم چگونه میتوانم آن را لبخوانی کنم لوئیز جمله را گفت و تام توانست این کلمات را لبخوانی کند : فردا - لین - بروس - مدرسه ولی نتوانست رابطه کلمات را با یکدیگر بفهمد تامفهمومی از آنجه را که لوئیز گفته بود بدست می آورد . دوباره لوئیز همراه با صدای کلمات جمله خود راتکرار کرد: فردا که بروس به مدرسه رفت من لین را با خودم به خرید می برم. تام هزاران بار هر یک از کلمات این جمله را روی لبهای لوئیز دیده بود و شنیده بود ومعنی آنها را میدانست ولی با این همه نتوانست تمام انها را از لبخوانی متوجه شود.  

لوئیز به تام گفت اخبار آخر شب تلویزیون را بدون صدا تماشا کنیم.

اخبار شروع شده نگاهیشان خود را دقیقا روی لبهای گوینده متمرکز گردند شهر - تاخیر - ویتنام - ایستگاه - شیکاگو...

تام میگفت کاملا" کیج و منگ شده بودم اکثر کلمات روی لبهای گوینده اخبار مشخص نبود و اخبار تمام شد بدون انکه من فهمیده باشم. موضوع چه بود خیلی وحشتناک بود.

لوئیز : تام ، فکرش را بکن لین حتی نمیدانداین کلمات چه هستند وچه معنای دارند لین که گنجینه لغوی ندارد فکرش را بکن مثل این است که کسی در تلویزیون زبان چینی صبحت کند بعد من و توصدای تلویزیون را ببندیم و بعد بخواهیم از حرکات لبهای اوبفهمیم چه میگوید. آیا قبل از اینکه من و تو زبان چینی را بیاموزیم اصلا امکاندارد کهحتی شکل یک کلمه چینی را روی لب گوینده تشخیص  بدهیم؟ به هر صورت لبخوانی تمام کلمات کار هر کسی نیست. واقعا باید شخص یک استعداد فوق طبیعی داشته باشد و من فکر نمیکنم لین بتواند از عهده چنین کار شاقی برآید....

دسته ها : معرفی کتاب
پنج شنبه دهم 5 1387
X